Algemene voorwaarden Boston Trader

Welkom bij Boston Trader. Op al onze transacties via het Internet zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en is het voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons kunt krijgen en behouden.

Boston Trader behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

Alle artikelen die door Boston Trader worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten , tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Boston Trader kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Boston Trader. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Boston Trader kunnen worden uitgesloten.

Boston Trader is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

De leveringstermijn van het artikel bedraagt (indien voorradig) maximaal 10 werkdagen voor bestellingen binnen Nederland en 15 werkdagen voor bestellingen binnen de E.U. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Boston Trader overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Boston Trader te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of brief aan Boston Trader te melden.

Boston Trader behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan van Boston Trader of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt Boston Trader haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Hierbij leveren de leveranciers hoogwaardige en kwalitatief goede producten.

Boston Trader zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

Boston Trader is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

Retouren

* Koopt u iets via internet, dan heeft u sinds 1 januari 2014 een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

* Wilt u een product terugsturen? Laat dit dan binnen de 14 werkdagen aan Boston Trader weten: store@bostontrader.nl, voordat u het terugstuurt. Tip: bewaar altijd een bewijs als u een product terugstuurt. Bijvoorbeeld een bewijs van terugzending van het postkantoor. Ook dient u zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen.

* Boston Trader geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden over de maat of kwaliteit van het desbetreffende artikel.:
- niet gedragen of gebruikt
- originele kaartjes dienen nog aan het artikel te zitten
- product in de originele verpakking en goed verpakt te worden.

Het pakket dient te worden verzonden met TNT Post. De verantwoordelijkheid tijdens een retourzending is volledig voor de verzender. Wij zullen alles in het werk te stellen om uw bestelling als nog naar wens te verwerken.

* Laat u binnen 14 dagen weten dat u het product terugstuurt? Dan betalen we uiterlijk binnen 28 dagen uw geld terug.

* De periode van 14 dagen gaat in op de dag dat u het bestelde ontvangt. 

* Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst per email store@bostontrader.nl te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is, wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en zullen duidelijk aangeven hoe we het zullen gaan oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.

* Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van Boston Trader. Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending.

* Defect ontvangen artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De verzendkosten zijn in dat geval voor onze rekening.

Retouren naar:

Boston Trader
Plaats 20

2513 AE Den Haag
The Netherlands

Vragen?
Heeft u vragen over een retournering? Stuur dan een e-mail aan: store@bostontrader.nl

Klantenservice van Boston Trader

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Boston Trader
Plaats 20

2513 AE Den Haag

The Netherlands

store@bostontrader.nl